Algemene Voorwaarden Cari Cura

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle onderzoeks- en behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de GZ-psycholoog / psychotherapeut werkend bij Cari Cura praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie en de cliënt.

 1. Een opdracht komt tot stand door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
 2. Een opdracht kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
 3.  Cari Cura  praktijk voor kinder- en jeugdpsychotherapie beoordeelt bij aanmelding of er sprake is van zorg die in aanmerking komt voor vergoeding door de zorgverzekeraar of gemeente binnen de Generalistische Basis GGZ of Specialistische GGZ. Wanneer dit niet het geval is zal dit expliciet gecommuniceerd worden aan de cliënt.
 4. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.
 5. Wanneer er sprake is van zorg binnen de Generalistische Basis GGZ  of Specialistische GGZ zal praktijk Cari Cura de nota(‘s) ter vergoeding aanleveren bij de zorgverzekeraar of gemeente. De praktijk is verplicht om te controleren of de door u opgegeven verzekeringsgegevens juist zijn. Ook is zij verplicht om uw BSN-nummer te registreren, en uw identiteit vast te stellen aan de hand van een identiteitsbewijs. Ik vraag u om bij het eerste gesprek uw identiteitsbewijs en verzekeringspasje mee te nemen.
 6. Wanneer er geen sprake is van vergoede zorg ontvangt de cliënt maandelijks een factuur van Cari Cura.
 7. Indien de cliënt het verschuldigde bedrag niet binnen de betalingstermijn heeft voldaan, is de cliënt in verzuim. Cari Cura stuurt u dan een betalingsherinnering en zal overgaan tot het overdragen aan een incassobureau indien niet aan de betalingsverplichtingen voldaan wordt. Praktijk Cari Cura behoudt het recht de behandeling te stoppen dan wel op te schorten tot aan de betalingsverplichting is voldaan.
 8. Uw behandelaar bij praktijk Cari Cura is aangesloten bij de beroepsvereniging van vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten (LVVP) en opgenomen in het door de overheid ingestelde B.I.G.-register. Dit betekent dat uw behandelaar een beroepscode hanteert waarin zij zich verplicht informatie vertrouwelijk te behandelen.
 9. Informatie naar derden is alleen mogelijk met uw toestemming. Voor de huisarts is het belangrijk om te weten of de behandeling bij praktijk Cari Cura van start is gegaan en hoe de behandeling verloopt. Gebruikelijk is dat  hierover een (korte) brief  aan de huisarts geschreven wordt. Volgens de richtlijnen van de beroepsvereniging worden, ten behoeve van kwaliteitsdoeleinden, uw gegevens anoniem in een jaarverslag geregistreerd. Als u niet akkoord bent met het verstrekken van bovenstaande gegevens aan de huisarts of (anoniem) aan de beroepsvereniging, kunt u dat bij uw behandelaar aangeven.
 10. Vanaf de aanmelding heeft u bij praktijk Cari Cura slechts met één behandelaar te maken. Mocht uw behandelaar onverhoopt voor langere tijd afwezig zijn, dan zal in overleg met u gezorgd worden voor overname van de behandeling.
 11. De diensten worden geleverd op de locatie waar praktijk Cari Cura gevestigd is, tenzij anders is overeengekomen.
 12. De duur van een consult is 45 minuten.
 13. Bij het afzeggen van afspraken gelden de volgende regels: Afspraken welke minimaal 24 uur van tevoren afgezegd worden, worden  niet in rekening gebracht worden. Indien een consult niet minimaal 24 uur van tevoren afgezegd wordt, zal 85,00 euro per consult in rekening gebracht worden.
 14. Indien de behandelaar de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
 15. Wanneer de voorwaarden van de cliënt strijdig zijn met de voorwaarden van praktijk Cari Cura, dan zijn de voorwaarden van praktijk Cari Cura van toepassing. Enig andersluidend beding in de voorwaarden van de cliënt doet aan het voorgaande niet af.
 16. Praktijk Cari Cura heeft een klachtenprocedure, mochten er klachten zijn over de geboden zorg binnen de praktijk dan kunt u dit kenbaar maken aan uw behandelaar. Klachten over geleverde diensten moeten door de cliënt schriftelijk bevestigd worden. Het uiten van een klacht ontslaat de cliënt niet van zijn betalingsverplichting.
 17. Van deze overeenkomst kan alleen schriftelijk worden afgeweken.
 18. Op deze voorwaarden en wat daarmee verband houdt, tussen praktijk Cari Cura en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 19. ROM (Routine Outcome Measurement). Een eis van veel verzekeraars voor het verkrijgen van een contract, is dat er voor- en nametingen worden gedaan van de behandeling met behulp van vragenlijsten. Deze krijgt u van uw behandelaar. De uitkomsten worden anoniem in een grote database ingevoerd en verwerkt. Mocht u hier bezwaar tegen hebben dan kunt u gebruik maken van een Optout-regeling Bij uw behandelaar kunt u een formulier invullen waarin u aangeeft dat u hier bezwaar tegen maakt. Dit formulier komt dan in uw dossier.
 20. Praktijk Cari Cura heeft geen crisisdienst. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts (tijdens kantooruren) of met de huisartsenposten (buiten kantoortijden).