Werkwijze

Wachttijden
De praktijk heeft momenteel een wachttijd van enkele weken.
Wanneer je de wachttijd te lang vindt, kun je altijd contact opnemen met de gemeente, met Centrum Jeugd en Gezin (CJG) of (boven de 18 jaar) uw zorgverzekeraar en vragen om wachtlijstbemiddeling.

Informatie en afspraak

De praktijk is telefonisch bereikbaar op telefoonnummer 06 393 11 638. Aanmelden of een vraag stellen kan ook via de website.

Na de aanmelding neem ik zo snel mogelijk telefonisch contact op om te kijken hoe ik  kan helpen. Ik maak dan een afspraak voor een eerste kennismakingsgesprek; de intake.

Verwijsbrief

Om een eerste afspraak te maken en een behandeling te kunnen starten is een verwijsbrief nodig van een huisarts, kinderarts, jeugdarts of andere medisch specialist of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Intake

In de intake die uit een of meerdere gesprekken kan bestaan onderzoek ik samen met  jullie wat er aan de hand is en welke hulp er nodig is.

Jullie hulpvraag staat hierbij centraal.

Meestal is het eerste intakegesprek met je kind erbij. Soms is het echter prettiger of verstandiger om eerst eens rustig als ouders alleen te komen praten. Een enkele keer wil juist het kind eerst alleen komen. Dit kunnen we van tevoren in overleg  bepalen.

Na de intake volgt advies voor onderzoek, behandeling of doorverwijzing.

Wanneer uit de intake en/of het psychologisch onderzoek duidelijk is wat er aan de hand  doe ik  een voorstel voor een behandeling.

Over de intake en de gemaakte afspraken schrijf ik, alleen met jullie toestemming, een korte brief aan de verwijzer.

Diagnostiek/psychologisch onderzoek

Om de problemen beter te kunnen begrijpen en een beter beeld te krijgen van het functioneren van je kind of  jullie gezin kan het nodig zijn om psychologisch onderzoek te doen.

Daarbij kan gedacht worden aan het in kaart brengen van de ontwikkelingsgeschiedenis van je kind, de sociaal emotionele ontwikkeling, de intelligentie,  een observatie op school, jullie ouderschapsstijl of de gezinsrelaties.

Het onderzoek wordt afgesloten met een adviesgesprek. Hierin worden de bevindingen vanuit het onderzoek besproken en eventueel een kinderpsychiatrische diagnose (DSM-V) gesteld.

Behandeling

Samen met jullie maak ik een behandelplan  waarin staat wat de behandeldoelen zijn en op welke manier daaraan gewerkt gaat worden.

Afhankelijk van de aard van de problemen en de leeftijd van je  kind bepalen we met wie de afspraken zullen plaatsvinden; met je kind, jullie als  ouders, het gezin of in wisselende samenstelling.

Ook wanneer je kind een individuele behandeling gaat volgen zal ik jullie als  ouders altijd  bij de behandeling betrekken.

Vaak is er sprake van een gecombineerde behandeling waarbij naast de individuele behandeling van je kind  ook ouderbegeleiding plaatsvindt.

De therapiecontacten duren meestal 45 minuten en vinden 1 à 2-wekelijks plaats.

De voortgang van de behandeling zal ik regelmatig met jullie  evalueren en zo nodig bijstellen.

Bij het afsluiten van de behandeling zal  er een afsluitend eindgesprek  met jullie  plaatsvinden.   Ik zal  jullie dan vragen  een cliënttevredenheidsvragenlijst in te vullen

Over het verloop en het resultaat van de behandeling schrijf ik, alleen met jullie toestemming,  een korte eindbrief aan de verwijzer  waar jullie van te voren een afschrift van krijgen.

Doorverwijzing

Soms kan het zijn dat  de vraag of  het probleem niet goed past binnen mijn praktijk.  In dat geval zoek ik met  jullie naar een plek waar je  beter terecht kunt voor de juiste hulp.

Afmelden bij verhindering

Wanneer je onverhoopt een gemaakte afspraak niet kunt nakomen verzoek ik  je dit uiterlijk 24 uur van tevoren telefonisch of via mail door te geven.

De reden hiervoor is dat anders de vrijgevallen plek niet meer kan worden opgevuld.

Afspraken die niet of minder dan 24 uur van tevoren worden afgezegd, moet ik ongeacht de reden  bij je in rekening brengen.

Kosten daarvoor bedragen 85 euro.